De toekomst van het buurtwerk

De toekomst van het buurtwerk

HEEMSKERK – De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners in een prettige buurt wonen en naar elkaar omkijken. Het buurtwerk draagt eraan bij dat mensen elkaar kunnen ontmoeten, meedoen (aan activiteiten) en betrokken zijn bij hun buren en buurt. Hoe kan het buurtwerk nu en in de toekomst het beste deze bijdrage blijven leveren? 

Waarom een toekomstvisie?

Samen met de buurthuizen heeft de gemeente ontdekt dat de laatste jaren de behoefte aan buurtactiviteiten aan het veranderen is. Veranderingen die zichtbaar zijn in de maatschappij en ook veranderende wensen bij de nieuwe generatie gebruikers van de buurthuizen. De gemeente gaat samen met buurthuizen een nieuwe koers bepalen. Maar niet voordat we inwoners, gebruikers, vrijwilligers en professionals die betrokken zijn bij buurtwerk vragen om hun ervaring of mening. 

Op 9 november 2022 heeft de commissievergadering plaatsgevonden.

De toekomstvisie buurtwerk 2023 is daar omarmd en wordt aan de raad voorgesteld hiermee in te stemmen en dit ook vast te stellen.

Als de toekomstvisie is vastgesteld door de raad, wordt gestart met het opstellen van het uitvoeringsplan buurtwerk voor de komende jaren. Ook zullen hierbij buurthuisbezoekers en inwoners van Heemskerk weer betrokken worden.

Het streven is het uitvoeringsplan in het vierde kwartaal van 2023 af te ronden.

Nieuw beleidsplan Jeugd

Nieuw beleidsplan Jeugd

De gemeente Beverwijk werkt samen met de gemeente Heemskerk en Velsen aan een nieuw beleidsplan Jeugd. Wij willen met jongeren en ouders in gesprek die het afgelopen jaar een jeugdhulpvraag hadden. We willen graag horen wat uw ervaringen met hulp zijn. Wat gaat er volgens u goed? Maar ook: wat kan er beter?

Hiervoor worden er twee groepsgesprekken georganiseerd één voor ouders en één voor jongeren. Woensdag 25 januari vanaf 18:00 uur tot 21:00 is het eerste gesprek met ouders van jongeren die het afgelopen jaar een hulpvraag hadden. Voor eten wordt gezorgd. Ook is er een bedankje voor de deelnemers.

Aanmelden is nodig voor het groepsgesprek van 25 januari in het Kennemertheater met ouders: geef uw naam, mailadres en telefoonnummer door aan de onafhankelijke gespreksleider Loes ter Horst email: loes@dexpeditie.nl, zij neemt contact met u op.

Voor het gesprek met jongeren wordt nog een datum gepland. Hiervoor aanmelden kan bij de gespreksleider Loes ter Horst, email:loes@dexpeditie.nl

De contactinformatie wordt alleen gebruikt om de deelnemer te bereiken voor de spiegelbijeenkomst en het delen van het verslag na afloop. De gegevens worden niet bewaard.

Is Heemskerk Toegankelijk voor iedereen?

Is Heemskerk Toegankelijk voor iedereen?

Op woensdag 5 oktober werd de Testdag: Heemskerk Toegankelijk georganiseerd door de gemeente samen met de Participatieraad. De gemeente Heemskerk werkt aan de uitvoering van het VN-verdrag handicap om een inclusieve samenleving te realiseren. Een groep Heemskerkers hebben ‘s middags de toegankelijkheid voor rolstoelers, mensen met rollators of krukken in restaurants, cafés, winkels en andere locaties in het dorp beoordeeld aan de hand van een checklist. Verschillende vragen werden gesteld zoals: Is de entree rolstoeltoegankelijk? Is er een rolstoelvriendelijk toilet aanwezig? Is er een gehandicaptenparkeerplaats dichtbij aanwezig? Op deze manier hopen we inzichtelijk te krijgen waar en welke ‘drempels’ nog moeten worden weggenomen voor een meer toegankelijk en inclusief Heemskerk.

 

Participatieraad Heemskerk adviseert nader onderzoek naar de IJmond Pas

Participatieraad Heemskerk adviseert nader onderzoek naar de IJmond Pas

Net als de Participatieraden Velsen en Beverwijk adviseert de Participatieraad Heemskerk nader onderzoek naar de IJmond Pas. De participatieraden in de IJmond hebben inwoners gevraagd hoe de gemeenten mensen met een laag inkomen beter kan bereiken en ondersteunen. Ondanks gemeentelijke inspanningen zijn er nog te veel mensen die geen gebruik maken van beschikbare regelingen, terwijl ze daar mogelijk wel baat bij zouden hebben. Onder hen veel anderstaligen, laaggeletterden en burgers met overheidsangst.

Via een enquête is onder meer gevraagd naar de behoefte van inwoners voor een stadspas. Een stadspas kan gebruikt worden om minimaregelingen in één keer aan te vragen, zoals korting op de zorgverzekering of schoolkosten en om bijvoorbeeld korting te krijgen op sport of cultuur. Zo kan iemand met weinig geld ook meedoen in de samenleving. Er is gepolst op wie de pas zich zou moeten richten, bijvoorbeeld alleen op kinderen of ook op volwassenen? Welke vorm inwoners het handigst vinden; een echte pas, een app of allebei? Ook is gevraagd naar bekendheid met en gebruik van de huidige gemeentelijke regelingen.

Richtinggevend advies Op basis van dit onderzoek geeft de Participatieraad het volgende advies:

1. Doe nader onderzoek naar de kosten en baten van één IJmond Pas voor alle inwoners. Een stadspas is een krachtig middel om meer inwoners te bereiken met informatie over gemeentelijke ondersteuning bij een laag inkomen en om de drempel te verlagen om hier ook daadwerkelijk gebruik van te maken.

2. Ga actief op zoek naar ‘verscholen armen’ die nu nog geen gebruik maken van gemeentelijke hulp, maar daar mogelijk wel baat bij zouden hebben. Het onderzoek bevestigt hoe moeilijk het is om met deze groep contact te krijgen. Toch werkten veel inwoners vrijwillig mee aan het onderzoek; onder hen een grote groep potentiële cliënten voor hulp bij een laag inkomen.

3. Uit de antwoorden op de open vragen blijkt dat er nog veel te winnen valt wat betreft de informatie over versimpeling en uitvoering van het gemeentelijk armoedebeleid. Betrek de Participatieraad als gesprekspartner en schakel naar inwoners; inwoners zijn een essentiële informatiebron voor het versimpelen en verbeteren van het armoedebeleid. 

Klik hier voor het richtinggevend advies.

Advies schuldhulpverlening uitgebracht aan de gemeente

Advies schuldhulpverlening uitgebracht aan de gemeente

Advies schuldhulpverlening uitgebracht aan de gemeente

Bij het onderzoek naar schuldhulpverlening werd door de focusgroep uitgegaan van de perceptie van de inwoner, de vraag was: Wat zijn de lokale behoeften van inwoners op het gebied van preventie? Door de focusgroep is die vraag beantwoord en geformuleerd middels ideeën en adviezen. De focusgroep heeft gekozen voor interviews met ervaringsdeskundigen en organisaties/instellingen die met mensen met schulden hebben gewerkt of te maken hebben. Daarnaast is er een flitspeiling uitgezet op facebook en een artikel geplaatst op de gemeentepagina van de weekkrant waarin inwoners werden opgeroepen om hun ervaringen met de PaRH te delen. De adviezen gaan met name over informatie over de regelingen, deskundig personeel en lange wachttijden. Hiermee heeft de gemeente een leidraad om op passende wijze uitvoering te kunnen geven aan het vinden van inwoners met betalingsachterstanden, inwoners met meervoudige problemen en jongeren om deze ondersteuning te bieden.

 

Recente nieuwsberichten

Nieuw beleidsplan Jeugd

De gemeente Beverwijk werkt samen met de gemeente Heemskerk en Velsen aan een nieuw beleidsplan...

Focusgroepen Jeugd  naar één Regionale Focusgroep

Focusgroepen Jeugd naar één Regionale Focusgroep

Focusgroepen Jeugd naar één Regionale Focusgroep

Het betreft de regionale projecten:

  1. Uitvoeringsagenda Jeugd;
  2. Klantreis Intensieve Jeugdvoorzieningen

Besloten is beide regionale projecten over jeugd in een focusgroep participatie Jeugd onder te brengen. Maar wel als twee aparte agendapunten. Motief voor het laatste is dat de twee onderwerpen verschillende sub-doelgroepen benaderen. De jeugd en jongeren uit de IJmond in het algemeen (Uitvoeringsagenda) en jongeren en hun verzorgenden met een “zware hulpvraag” (Klantreis). Over de voortgang op beide onderwerpen rapporteren we wel apart.

 

Uitvoeringsagenda Jeugd 2021

Bij projecten waarbij dit van toepassing is, adviseert de P-raad hoe we de jeugdigen en ouders en de netwerkpartners kunnen betrekken. De doelgroep daarbij is: Jeugd, ouders en netwerker-partners.

Daarvoor wordt een lijst vastgesteld van welke beleidsvragen uit de in 2021 vastgestelde Uitvoerings-agenda in de komende 18 maanden participatietrajecten worden opgesteld. Met welk doel en hoe. Maximaal drie vragen tegelijkertijd in behandeling. Dit ook als voeding van het op te stellen nieuwe Beleidsplan Jeugd in de Regio.

 

Klantreis Intensieve Jeugdvoorzieningen

Samen met de drie gemeenten wil de werkgroep bekijken welke lessen wij uit de resultaten van de klantreis kunnen halen en op welke manier wij hiervan kunnen leren met vooral het oog op hoe ons lokale veld kan leren/groeien.  Gezien het doel: ‘ophalen wat wij vanuit het perspectief van de inwoners kunnen verbeteren in ons totale stelsel/gemeentelijk beleid’ is het de bedoeling om op basis van de uitkomst van het onderzoek te bekijken welk gesprekken we willen voeren en met wie dan. Ook hier geldt dat dit afhankelijk is van de aandachtpunten die genoemd zijn in de gesprekken met de jeugdigen/gezinnen. We beschouwen of door jongeren c.s. genoemde belangrijke bevindingen uit de rapportage Klantreis terugkomen in de aanbestedingsaanbevelingen.

23 Juni spreken we in de Focusgroep hier verder over en zullen dan zien welke keuzes gemaakt kunnen worden.

Recente nieuwsberichten

Nieuw beleidsplan Jeugd

De gemeente Beverwijk werkt samen met de gemeente Heemskerk en Velsen aan een nieuw beleidsplan...