Doe mee met de Testdag: Heemskerk Toegankelijk

Doe mee met de Testdag: Heemskerk Toegankelijk

De gemeente Heemskerk werkt aan de uitvoering van het VN-verdrag handicap om een inclusieve samenleving te realiseren. Op woensdag 5 oktober wordt de Testdag: Heemskerk Toegankelijk georganiseerd. Deze dag staat in het teken van bewustwording en vindt plaats in de Week van de Toegankelijkheid (5 t/m 8 oktober 2022). Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Wat is de Testdag: Heemskerk Toegankelijk?
Tijdens de Testdag gaat iedereen op pad om locaties te beoordelen a.d.h.v. een checklist. We nodigen je uit om de toegankelijkheid van de locaties binnen onze gemeente in kaart te brengen. Denk aan de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers, mensen met rollators of krukken in onze restaurants, winkels en sportlocaties. Maar ook de blindengeleide paden en invalideparkeerplaatsen binnen onze gemeente kunnen meegenomen worden in de test. Het doel van de dag is om op een leuke manier meer bewustwording te creëren over toegankelijkheid en op deze manier ook ‘verbeterpunten’ op te halen voor in de Lokale Inclusie Agenda. Iedereen, met of zonder beperking, mag meedoen!

Test de toegankelijkheid in Heemskerk
In Heemskerk organiseren de gemeente en de participatieraad Heemskerk gezamenlijk de testdag. Zij maken zich op deze manier sterk voor de toegankelijkheid van gebouwen en voorzieningen voor mensen met een beperking. De testdag start op woensdag 5 oktober om 13.00 uur in het gemeentehuis. Er worden diverse locaties getest op toegankelijkheid. Wie wil helpen testen is van harte welkom. Graag van tevoren even aanmelden bij Yvon de Wit, via y.dewit@heemskerk.nl

In het gemeentehuis zijn checklists beschikbaar op de testdag zelf.

We hopen je op 5 oktober te zien!

Denk jij mee over de toekomst van het buurtwerk?

Denk jij mee over de toekomst van het buurtwerk?

HEEMSKERK – De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners in een prettige buurt wonen en naar elkaar omkijken. Het buurtwerk draagt eraan bij dat mensen elkaar kunnen ontmoeten, meedoen (aan activiteiten) en betrokken zijn bij hun buren en buurt. Hoe kan het buurtwerk nu en in de toekomst het beste deze bijdrage blijven leveren? Daarover gaat de gemeente graag in gesprek met zoveel mogelijk inwoners van Heemskerk.

Enquête invullen kan van 14 april tot en met 20 mei 2022

Wat kan het buurtwerk voor de inwoners van Heemskerk betekenen? Nu en in de toekomst. Wij zijn benieuwd naar uw mening en ervaring. Help de gemeente en de buurtcentra en vul de enquête in. Dit kan via www.heemskerk.nl/buurtwerk van 14 april tot en met 20 mei 2022. Onder de deelnemers verloten we 20 bioscoopbonnen ter waarde van €15. Lukt het niet om de enquête online in te vullen? Bij de buurtcentra liggen enquêteformulieren klaar om ingevuld te worden.

Waarom een toekomstvisie?

Samen met de buurthuizen heeft de gemeente ontdekt dat de laatste jaren de behoefte aan buurtactiviteiten aan het veranderen is. Veranderingen die zichtbaar zijn in de maatschappij en ook veranderende wensen bij de nieuwe generatie gebruikers van de buurthuizen. De gemeente gaat samen met buurthuizen een nieuwe koers bepalen. Maar niet voordat we inwoners, gebruikers, vrijwilligers en professionals die betrokken zijn bij buurtwerk vragen om hun ervaring of mening. 

In gesprek over de toekomstvisie op het buurtwerk

Naast de enquête willen de participatieraad Heemskerk, de buurtcentra en de gemeente in april en mei met u in gesprek over het buurtwerk. Wij komen hiervoor naar u toe. U treft ons op 22 april en 13 mei op de weekmarkt, bij het buurtbakkie of u bent uitgenodigd op een van de inloopmiddagen in het buurtcentrum. Wij hopen u dit voorjaar te spreken! Voor meer informatie of benieuwd naar de uitkomsten volg de website en socials van de gemeente, participatieraad of buurtcentra. 

Inloopmiddagen buurtcentra

20 april 13.30 – 16.30 Inloopmiddag Jansheeren

21 april 13.15 – 16.15 Inloopmiddag de Schuilhoek

25 april 10.00 – 13.00 Inloopmiddag het Spectrum

12 mei 13.00 – 16.00 Inloopmiddag d’Evelaer

18 mei 13.00 – 16.00 Inloopmiddag de Stut

U bent van harte welkom op bovenstaande middagen om binnen te wandelen in uw buurtcentrum. Er staat een kop koffie/thee voor u klaar.

Participatieraad Heemskerk adviseert nader onderzoek naar de IJmond Pas

Participatieraad Heemskerk adviseert nader onderzoek naar de IJmond Pas

Net als de Participatieraden Velsen en Beverwijk adviseert de Participatieraad Heemskerk nader onderzoek naar de IJmond Pas. De participatieraden in de IJmond hebben inwoners gevraagd hoe de gemeenten mensen met een laag inkomen beter kan bereiken en ondersteunen. Ondanks gemeentelijke inspanningen zijn er nog te veel mensen die geen gebruik maken van beschikbare regelingen, terwijl ze daar mogelijk wel baat bij zouden hebben. Onder hen veel anderstaligen, laaggeletterden en burgers met overheidsangst.

Via een enquête is onder meer gevraagd naar de behoefte van inwoners voor een stadspas. Een stadspas kan gebruikt worden om minimaregelingen in één keer aan te vragen, zoals korting op de zorgverzekering of schoolkosten en om bijvoorbeeld korting te krijgen op sport of cultuur. Zo kan iemand met weinig geld ook meedoen in de samenleving. Er is gepolst op wie de pas zich zou moeten richten, bijvoorbeeld alleen op kinderen of ook op volwassenen? Welke vorm inwoners het handigst vinden; een echte pas, een app of allebei? Ook is gevraagd naar bekendheid met en gebruik van de huidige gemeentelijke regelingen.

Richtinggevend advies Op basis van dit onderzoek geeft de Participatieraad het volgende advies:

1. Doe nader onderzoek naar de kosten en baten van één IJmond Pas voor alle inwoners. Een stadspas is een krachtig middel om meer inwoners te bereiken met informatie over gemeentelijke ondersteuning bij een laag inkomen en om de drempel te verlagen om hier ook daadwerkelijk gebruik van te maken.

2. Ga actief op zoek naar ‘verscholen armen’ die nu nog geen gebruik maken van gemeentelijke hulp, maar daar mogelijk wel baat bij zouden hebben. Het onderzoek bevestigt hoe moeilijk het is om met deze groep contact te krijgen. Toch werkten veel inwoners vrijwillig mee aan het onderzoek; onder hen een grote groep potentiële cliënten voor hulp bij een laag inkomen.

3. Uit de antwoorden op de open vragen blijkt dat er nog veel te winnen valt wat betreft de informatie over versimpeling en uitvoering van het gemeentelijk armoedebeleid. Betrek de Participatieraad als gesprekspartner en schakel naar inwoners; inwoners zijn een essentiële informatiebron voor het versimpelen en verbeteren van het armoedebeleid. 

Klik hier voor het richtinggevend advies.

Advies schuldhulpverlening uitgebracht aan de gemeente

Advies schuldhulpverlening uitgebracht aan de gemeente

Advies schuldhulpverlening uitgebracht aan de gemeente

Bij het onderzoek naar schuldhulpverlening werd door de focusgroep uitgegaan van de perceptie van de inwoner, de vraag was: Wat zijn de lokale behoeften van inwoners op het gebied van preventie? Door de focusgroep is die vraag beantwoord en geformuleerd middels ideeën en adviezen. De focusgroep heeft gekozen voor interviews met ervaringsdeskundigen en organisaties/instellingen die met mensen met schulden hebben gewerkt of te maken hebben. Daarnaast is er een flitspeiling uitgezet op facebook en een artikel geplaatst op de gemeentepagina van de weekkrant waarin inwoners werden opgeroepen om hun ervaringen met de PaRH te delen. De adviezen gaan met name over informatie over de regelingen, deskundig personeel en lange wachttijden. Hiermee heeft de gemeente een leidraad om op passende wijze uitvoering te kunnen geven aan het vinden van inwoners met betalingsachterstanden, inwoners met meervoudige problemen en jongeren om deze ondersteuning te bieden.

 

Recente nieuwsberichten

Focusgroepen Jeugd  naar één Regionale Focusgroep

Focusgroepen Jeugd naar één Regionale Focusgroep

Focusgroepen Jeugd naar één Regionale Focusgroep

Het betreft de regionale projecten:

  1. Uitvoeringsagenda Jeugd;
  2. Klantreis Intensieve Jeugdvoorzieningen

Besloten is beide regionale projecten over jeugd in een focusgroep participatie Jeugd onder te brengen. Maar wel als twee aparte agendapunten. Motief voor het laatste is dat de twee onderwerpen verschillende sub-doelgroepen benaderen. De jeugd en jongeren uit de IJmond in het algemeen (Uitvoeringsagenda) en jongeren en hun verzorgenden met een “zware hulpvraag” (Klantreis). Over de voortgang op beide onderwerpen rapporteren we wel apart.

 

Uitvoeringsagenda Jeugd 2021

Bij projecten waarbij dit van toepassing is, adviseert de P-raad hoe we de jeugdigen en ouders en de netwerkpartners kunnen betrekken. De doelgroep daarbij is: Jeugd, ouders en netwerker-partners.

Daarvoor wordt een lijst vastgesteld van welke beleidsvragen uit de in 2021 vastgestelde Uitvoerings-agenda in de komende 18 maanden participatietrajecten worden opgesteld. Met welk doel en hoe. Maximaal drie vragen tegelijkertijd in behandeling. Dit ook als voeding van het op te stellen nieuwe Beleidsplan Jeugd in de Regio.

 

Klantreis Intensieve Jeugdvoorzieningen

Samen met de drie gemeenten wil de werkgroep bekijken welke lessen wij uit de resultaten van de klantreis kunnen halen en op welke manier wij hiervan kunnen leren met vooral het oog op hoe ons lokale veld kan leren/groeien.  Gezien het doel: ‘ophalen wat wij vanuit het perspectief van de inwoners kunnen verbeteren in ons totale stelsel/gemeentelijk beleid’ is het de bedoeling om op basis van de uitkomst van het onderzoek te bekijken welk gesprekken we willen voeren en met wie dan. Ook hier geldt dat dit afhankelijk is van de aandachtpunten die genoemd zijn in de gesprekken met de jeugdigen/gezinnen. We beschouwen of door jongeren c.s. genoemde belangrijke bevindingen uit de rapportage Klantreis terugkomen in de aanbestedingsaanbevelingen.

23 Juni spreken we in de Focusgroep hier verder over en zullen dan zien welke keuzes gemaakt kunnen worden.

Recente nieuwsberichten

Extra geld voor minima! Iedereen doet mee!

Extra geld voor minima! Iedereen doet mee!

Extra geld voor minima! Iedereen doet mee!

  • Wat zijn de minimaregelingen in Heemskerk? Geld voor mensen met een laag inkomen.
  • Heeft u een laag inkomen? Dan heeft u misschien recht op een van de minimaregelingen van de gemeente.

Het kan gebeuren dat u niet genoeg geld heeft voor wat u nodig heeft. Dat u extra kosten moet maken, die nodig zijn en die u niet kunt betalen. Die extra kosten worden mogelijk vergoed door de gemeente Heemskerk.  Dat gebeurt met de minimaregelingen of via de bijzondere bijstand. De gemeente Heemskerk heeft samen met de Participatieraad een nieuwe folder hierover gemaakt. Klik hier voor meer informatie op de website van de gemeente over de minimaregelingen.

Recente nieuwsberichten