Participatieraad Heemskerk

Verbindt inwoners met de gemeente voor een beter zorgbeleid

Praat met ons mee over bijvoorbeeld:

  • Betere toegang voor gehandicapten in gebouwen
  • Goede zorg voor jongeren die 18 worden
  • Betere huishoudelijke hulp voor je (groot)ouders
  • Betere regelingen voor  minima

Laat je horen!

Nieuws van de Participatieraad:

Vergadering bijwonen?

De Participatieraad vergadert elke derde donderdag van de maand. Nu nog digitaal, straks hopelijk weer fysiek. Wil je een keer aanschuiven? Neem dan even contact met ons op.

Onze focusgroepen:

Schuldhulpverlening

Deze groep onderzoekt of inwoners, inclusief jeugd, met schulden de weg weten te vinden naar voorzieningen van de gemeente. Het doel is dat mensen met probleemschulden ondersteunt worden en wordt voorkomen dat de schulden groter worden. Het onderzoek richt zich op de...

Kracht van Meedoen

Dit project wil inventariseren wat de participatieraden van de drie gemeenten kunnen doen bij het ontwikkelen van een armoedebeleid.Status Deze groep start opnieuw en zal in 2021, mogelijk met nieuwe leden, weer bijeenkomen. Om de gemeente te kunnen blijven adviseren...

Arbeidsmarkt

Dit project heeft tot doel te bepalen welke rol de participatieraden van de drie IJmondse gemeenten kunnen spelen bij de toegang van de inwoners tot de arbeidsmarkt.Status Nadat in eerste instantie werd gedacht aan een focusgroep over re- integratie, is in december...

Jeugdagenda

We bekijken alle projecten die gericht zijn op de jeugd en stellen daar eventueel vragen over. Deze projecten zijn te vinden in de 'Uitvoeringsagenda IJmond 2019-Opgroeien in de IJmond' (verlengd tot eind 2021). De focusgroep adviseert daar waar nodig hoe we de...

Jeugd Complexe Zorg

Voor dit project regelt de focusgroep het bezoek aan jongeren die complexe (zwaardere, ingewikkelde) hulp ontvangen. Ook worden enkele jongeren geraadpleegd die niet meer in zorg zitten zodat hen ook vragen gesteld kunnen worden over de zorg die zij na hun hulptraject...

Communicatie Minima

Dit project heeft tot doel de minimaregelingen in Heemskerk bekend en bereikbaar maken.

Onderzoek Hulp bij het Huishouden

Dit project onderzoekt de manier waarop bureau ZorgfocuZ in 2020 een onderzoek naar de hulp bij het huishouden heeft uitgevoerd.Status Alle deelnemers ontvingen na het onderzoek een brief met informatie over het vervolg. Volgens de focusgroep wordt er nu veel...

Fysieke Toegankelijkheid

Dit project heeft tot doel om samen met inwoners de toegankelijkheid van bedrijven, organisaties en het gemeentehuis te testenStatus Expertiseorganisatie ‘Ongehinderd’ heeft met inwoners onderzocht hoe het staat met de fysieke toegankelijkheid en daarover een advies...

Hulpmiddelen Welzorg

Het Gebruikersoverleg Welzorg bestaat uit leden van de drie IJmondgemeenten en adviseert gevraagd en ongevraagd over hulpmiddelen voor inwoners van de gemeenten. Het gaat bijvoorbeeld over veranderingen in het aanbod van hulpmiddelen of de voorwaarden waaronder ze...

Doelgroepenvervoer

De Klankbordgroep Doelgroepenvervoer adviseert gevraagd en ongevraagd aan het Regionaal Contractmanagent Team (RCT) over hoe het doelgroepenvervoer het beste kan worden uitgevoerd voor de inwoners. Doelgroepenvervoer is het vervoer van leerlingen en vervoer op basis...