Participatieraad Heemskerk

Verbindt inwoners met de gemeente voor een beter zorgbeleid

Praat met ons mee over bijvoorbeeld:

  • Betere toegang voor gehandicapten in gebouwen
  • Goede zorg voor jongeren die 18 worden
  • Betere huishoudelijke hulp voor je (groot)ouders
  • Betere regelingen voor  minima

Laat je horen!

Nieuws van de Participatieraad:

Beleidsplan Sociaal Domein

Beleidsplan Sociaal Domein

De focusgroep van de participatieraad heeft meegedacht over het nieuw te maken beleidsplan sociaal domein. Het sociaal domein is alles wat de...

Heemskerk Toegankelijk

Heemskerk Toegankelijk

Tijdens de week van de Toegankelijkheid organiseerden Gemeente Heemskerk en de Participatieraad op woensdag 4 oktober de Testdag Heemskerk...

Vergadering bijwonen?

De Participatieraad vergadert elke derde donderdag van de maand in het gemeentehuis. Wil je een keer aanschuiven? Neem dan even contact met ons op.

Onze focusgroepen:

Schuldhulpverlening

Bij het onderzoek naar schuldhulpverlening werd door de focusgroep uitgegaan van de perceptie van de inwoner. De vraag was: Wat zijn de lokale behoeften van inwoners op het gebied van preventie? Door de focusgroep is die vraag beantwoord en geformuleerd middels ideeën...

Kracht van Meedoen

Dit project wil inventariseren wat de participatieraden van de drie gemeenten kunnen doen bij het ontwikkelen van een armoedebeleid.Status Deze groep start opnieuw en zal in 2021, mogelijk met nieuwe leden, weer bijeenkomen. Om de gemeente te kunnen blijven adviseren...

Arbeidsmarkt

Dit project heeft tot doel te bepalen welke rol de participatieraden van de drie IJmondse gemeenten kunnen spelen bij de toegang van de inwoners tot de arbeidsmarkt.Status Nadat in eerste instantie werd gedacht aan een focusgroep over re- integratie, is in december...

Regionale Focusgroep Jeugd

De Participatieraden van Heemskerk, Beverwijk en Velsen volgen gezamenlijk de ontwikkelingen war het gaat om Jeugd en Jeugdbeleid. Dat gebeurt in de Regionale Focusgroep Jeugd. In januari zijn we weer bijeengeweest op de digitale snelweg. De belangrijkste bevinden en...

Jeugd Complexe Zorg

Voor dit project regelt de focusgroep het bezoek aan jongeren die complexe (zwaardere, ingewikkelde) hulp ontvangen. Ook worden enkele jongeren geraadpleegd die niet meer in zorg zitten zodat hen ook vragen gesteld kunnen worden over de zorg die zij na hun hulptraject...

Communicatie Minima

Dit project heeft tot doel de minimaregelingen in Heemskerk bekend en bereikbaar maken.

Onderzoek Hulp bij het Huishouden

Dit project onderzoekt de manier waarop bureau ZorgfocuZ in 2020 een onderzoek naar de hulp bij het huishouden heeft uitgevoerd.Status Alle deelnemers ontvingen na het onderzoek een brief met informatie over het vervolg. Volgens de focusgroep wordt er nu veel...

Fysieke Toegankelijkheid

Dit project heeft tot doel om samen met inwoners de toegankelijkheid van bedrijven, organisaties en het gemeentehuis te testenStatus Expertiseorganisatie ‘Ongehinderd’ heeft met inwoners onderzocht hoe het staat met de fysieke toegankelijkheid en daarover een advies...

Hulpmiddelen Welzorg

Het Gebruikersoverleg Welzorg bestaat uit leden van de drie IJmondgemeenten en adviseert gevraagd en ongevraagd over hulpmiddelen voor inwoners van de gemeenten. Het gaat bijvoorbeeld over veranderingen in het aanbod van hulpmiddelen of de voorwaarden waaronder ze...

Doelgroepenvervoer

De Klankbordgroep Doelgroepenvervoer adviseert gevraagd en ongevraagd aan het Regionaal Contractmanagent Team (RCT) over hoe het doelgroepenvervoer het beste kan worden uitgevoerd voor de inwoners. Doelgroepenvervoer is het vervoer van leerlingen en vervoer op basis...