Advisering

Werkgroepen

De Participatieraad kent vier soorten werkgroepen:

 1. Focusgroepen
 2. Gebruikersgroepen
 3. Groepen op basis van aandachtspunten
 4. Werkgroepen

De Participatieraad werkt met focusgroepen voor het opstellen van de adviezen aan de gemeente. Elke focusgroep richt zich op een bepaald onderwerp uit het sociale domein. Een focusgroep kan bestaan uit mensen die ervaring en/of kennis hebben op dat gebied zoals:

 • leden van de participatieraad
 • ambtenaren
 • inwoners
 • eventuele externe deskundigen

Bekijk ook de gestopte focusgroepen of de onderwerpen die misschien onderwerp van een focusgroep worden.

Werkwijze focusgroepen

  Een focusgroep wordt ingesteld door de Participatieraad maar werkt onafhankelijk. De werkwijze is meestal als volgt:

  • oriëntatie: waar gaat het over? welke informatie is beschikbaar?
  • vraagstelling: wat is precies het probleem?
  • planning: hoe gaan we het advies aanpakken?
  • raadpleging inwoners: wat gaan we aan wie vragen?
  • advisering: wat is uit de raadpleging gekomen en hoe luiden daaruit de conclusie en ons advies?
  • terugkoppeling: hoe vertellen we het aan de geraadpleegde inwoners?
  • monitoring: doet de gemeente iets met ons advies en hoe pakt dat uit?

  Gebruikersgroepen

  Welzorg en het Doelgroepenvervoer hebben gebruikersgroepen (klankbordgroepen) ingesteld om hen te adviseren vanuit het gezichtspunt van de klant.

  Groepen op basis van aandachtspunten

  Het gaat hierbij om onderwerpen die misschien leiden tot een focusgroep. Het betreft meestal een groep leden uit de Participatieraad soms met andere externe (ervarings)deskundigen.

  Interne werkgroepen

  Naast de focusgroepen zijn er nog enkele interne werkgroepen voor bijvoorbeeld de website, het archief, public relations, werven van nieuwe leden en uitbreiden van netwerken.

   

  Actieve focus- en gebruikersgroepen

  Schuldhulpverlening

  Bij het onderzoek naar schuldhulpverlening werd door de focusgroep uitgegaan van de perceptie van de inwoner. De vraag was: Wat zijn de lokale behoeften van inwoners op het gebied van preventie? Door de focusgroep is die vraag beantwoord en geformuleerd middels ideeën...

  Kracht van Meedoen

  Dit project wil inventariseren wat de participatieraden van de drie gemeenten kunnen doen bij het ontwikkelen van een armoedebeleid.Status Deze groep start opnieuw en zal in 2021, mogelijk met nieuwe leden, weer bijeenkomen. Om de gemeente te kunnen blijven adviseren...

  Arbeidsmarkt

  Dit project heeft tot doel te bepalen welke rol de participatieraden van de drie IJmondse gemeenten kunnen spelen bij de toegang van de inwoners tot de arbeidsmarkt.Status Nadat in eerste instantie werd gedacht aan een focusgroep over re- integratie, is in december...

  Regionale Focusgroep Jeugd

  De Participatieraden van Heemskerk, Beverwijk en Velsen volgen gezamenlijk de ontwikkelingen war het gaat om Jeugd en Jeugdbeleid. Dat gebeurt in de Regionale Focusgroep Jeugd. In januari zijn we weer bijeengeweest op de digitale snelweg. De belangrijkste bevinden en...

  Jeugd Complexe Zorg

  Voor dit project regelt de focusgroep het bezoek aan jongeren die complexe (zwaardere, ingewikkelde) hulp ontvangen. Ook worden enkele jongeren geraadpleegd die niet meer in zorg zitten zodat hen ook vragen gesteld kunnen worden over de zorg die zij na hun hulptraject...

  Communicatie Minima

  Dit project wil de mogelijkheden voor inwoners van Heemskerk met een lager inkomen in kaart brengen en zorgen dat ze daar ook gebruik van kunnen maken. Dit houdt in dat we alle folders, websites en andere communicatiemiddelen met informatie over de mogelijkheden...

  Onderzoek Hulp bij het Huishouden

  Dit project onderzoekt de manier waarop bureau ZorgfocuZ in 2020 een onderzoek naar de hulp bij het huishouden heeft uitgevoerd.Status Alle deelnemers ontvingen na het onderzoek een brief met informatie over het vervolg. Volgens de focusgroep wordt er nu veel...

  Fysieke Toegankelijkheid

  Dit project heeft tot doel om samen met inwoners de toegankelijkheid van bedrijven, organisaties en het gemeentehuis te testenStatus Expertiseorganisatie ‘Ongehinderd’ heeft met inwoners onderzocht hoe het staat met de fysieke toegankelijkheid en daarover een advies...

  Hulpmiddelen Welzorg

  Het Gebruikersoverleg Welzorg bestaat uit leden van de drie IJmondgemeenten en adviseert gevraagd en ongevraagd over hulpmiddelen voor inwoners van de gemeenten. Het gaat bijvoorbeeld over veranderingen in het aanbod van hulpmiddelen of de voorwaarden waaronder ze...

  Doelgroepenvervoer

  De Klankbordgroep Doelgroepenvervoer adviseert gevraagd en ongevraagd aan het Regionaal Contractmanagent Team (RCT) over hoe het doelgroepenvervoer het beste kan worden uitgevoerd voor de inwoners. Doelgroepenvervoer is het vervoer van leerlingen en vervoer op basis...

  Digitalisering van informatie

  Met dit project wil de Participatieraad controleren of de informatievoorziening in Heemskerk goed geregeld is voor mensen die goed hun weg vinden op internet én voor mensen die daar meer moeite mee hebben.Status Digitale informatievoorziening is geen apart agendapunt...

  Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers

  Dit project heeft tot doel beleid op het gebied van ondersteuning door mantelzorgers en vrijwilligers in de gemeenten Beverwijk en Heemskerk voor te bereiden.Status De groep volgt nu de uitwerking van het advies (zie hieronder). Enkele leden van deze focusgroep maken...

  Doe mee met de participatieraad!

  Word lidGeef je mening