Kracht van Meedoen

Dit project wil inventariseren wat de participatieraden van de drie gemeenten kunnen doen bij het ontwikkelen van een armoedebeleid.

Status

Deze groep start opnieuw en zal in 2021, mogelijk met nieuwe leden, weer bijeenkomen. Om de gemeente te kunnen blijven adviseren liggen de volgende ideeën op tafel: 

  • Inwoners vragen wat ze van het idee van een stadspas/IJmondpas vinden.
  • Inwoners naar hun ervaringen vragen via online platforms (zoals Samenspel in Velsen) en ze ook betrekken bij het onderwerp ‘armoede’.
  • De Participatieraad en de focusgroep uitbreiden met iemand die kennis heeft van armoede.

Het advies

Op basis van informatie uit de drie gemeenten stelden de participatieraden eerder al een gezamenlijk advies op met als belangrijkste punten:

  • Zorg dat de bestaande hulp in de IJmondgemeenten beter bekend wordt bij de inwoners en ook de manier waarop de hulp te krijgen is.
  • Zorg voor begeleiding van mensen die ondersteuning nodig hebben.
  • Onderzoek of het zin heeft om een IJmondpas in te voeren waarmee inwoners met een laag inkomen automatisch gebruik kunnen maken van de bij hun passende regelingen.

Gestart op

11 december 2020

Contactpersoon

Joop den Hollander

Actieve focus- en gebruikersgroepen

Schuldhulpverlening

Deze groep onderzoekt of inwoners, inclusief jeugd, met schulden de weg weten te vinden naar voorzieningen van de gemeente. Het doel is dat mensen met probleemschulden ondersteunt worden en wordt voorkomen dat de schulden groter worden. Het onderzoek richt zich op de...

Arbeidsmarkt

Dit project heeft tot doel te bepalen welke rol de participatieraden van de drie IJmondse gemeenten kunnen spelen bij de toegang van de inwoners tot de arbeidsmarkt.Status Nadat in eerste instantie werd gedacht aan een focusgroep over re- integratie, is in december...

Jeugdagenda

We bekijken alle projecten die gericht zijn op de jeugd en stellen daar eventueel vragen over. Deze projecten zijn te vinden in de 'Uitvoeringsagenda IJmond 2019-Opgroeien in de IJmond' (verlengd tot eind 2021). De focusgroep adviseert daar waar nodig hoe we de...

Jeugd Complexe Zorg

Voor dit project regelt de focusgroep het bezoek aan jongeren die complexe (zwaardere, ingewikkelde) hulp ontvangen. Ook worden enkele jongeren geraadpleegd die niet meer in zorg zitten zodat hen ook vragen gesteld kunnen worden over de zorg die zij na hun hulptraject...

Communicatie Minima

Dit project wil de mogelijkheden voor inwoners van Heemskerk met een lager inkomen in kaart brengen en zorgen dat ze daar ook gebruik van kunnen maken. Dit houdt in dat we alle folders, websites en andere communicatiemiddelen met informatie over de mogelijkheden...

Onderzoek Hulp bij het Huishouden

Dit project onderzoekt de manier waarop bureau ZorgfocuZ in 2020 een onderzoek naar de hulp bij het huishouden heeft uitgevoerd.Status Alle deelnemers ontvingen na het onderzoek een brief met informatie over het vervolg. Volgens de focusgroep wordt er nu veel...

Fysieke Toegankelijkheid

Dit project heeft tot doel om samen met inwoners de toegankelijkheid van bedrijven, organisaties en het gemeentehuis te testenStatus Expertiseorganisatie ‘Ongehinderd’ heeft met inwoners onderzocht hoe het staat met de fysieke toegankelijkheid en daarover een advies...

Hulpmiddelen Welzorg

Het Gebruikersoverleg Welzorg bestaat uit leden van de drie IJmondgemeenten en adviseert gevraagd en ongevraagd over hulpmiddelen voor inwoners van de gemeenten. Het gaat bijvoorbeeld over veranderingen in het aanbod van hulpmiddelen of de voorwaarden waaronder ze...

Doelgroepenvervoer

De Klankbordgroep Doelgroepenvervoer adviseert gevraagd en ongevraagd aan het Regionaal Contractmanagent Team (RCT) over hoe het doelgroepenvervoer het beste kan worden uitgevoerd voor de inwoners. Doelgroepenvervoer is het vervoer van leerlingen en vervoer op basis...

Digitalisering van informatie

Met dit project wil de Participatieraad controleren of de informatievoorziening in Heemskerk goed geregeld is voor mensen die goed hun weg vinden op internet én voor mensen die daar meer moeite mee hebben.Status Digitale informatievoorziening is geen apart agendapunt...

Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers

Dit project heeft tot doel beleid op het gebied van ondersteuning door mantelzorgers en vrijwilligers in de gemeenten Beverwijk en Heemskerk voor te bereiden.Status De groep volgt nu de uitwerking van het advies (zie hieronder). Enkele leden van deze focusgroep maken...