Mogelijke adviesonderwerpen

Over de volgende onderwerpen gaat misschien een focusgroep een advies voorbereiden:

Gezondheid

In het kader van het Lokaal Preventieakkoord moet elke gemeente twee extra thema’s uit het Nationaal Preventieakkoord kiezen. De gemeente Heemskerk heeft gekozen voor ‘ontmoedigen van roken’ en het ‘voorkomen van overgewicht’.

Hoewel er nog geen focusgroep is gevormd, heeft de Participatieraad wel een aantal voorstellen hiervoor gedaan:

  • bijeenkomsten houden over dit onderwerp bij buurthuizen of bij huisartsen- en fysiotherapiepraktijken 
  • met mensen thuis in gesprek gaan tijdens een kopje koffie
  • informatie vragen bij een obesitaskliniek
  • cursussen ‘Stoppen met roken’ organiseren

De gemeente zal deze ideeën meenemen.

Financiering sociaal domein

Volgens het college van B&W hoort de Participatieraad niet over de begroting te adviseren. Toch heeft de Participatieraad op de ‘perspectiefnota’ (langetermijnplan met daarin de begroting) van de gemeente gereageerd omdat deze – inmiddels goedgekeurde – begroting problemen voor kwetsbare groepen kan veroorzaken. Dat komt doordat bij deze begroting te weinig geld voor het sociale domein is gereserveerd wat vervelende gevolgen kan hebben voor de mensen die hulp het hardste nodig hebben. Omdat ook landelijke organisaties zoals het Nibud en het Sociaal Cultureel Planbureau voor deze gevolgen waarschuwen, volgt de Participatieraad dit onderwerp met extra aandacht.

Bereikbaarheid van de sociale regelingen

De Participatieraad houdt in de gaten of inwoners die een beroep willen doen op de sociale regelingen van Heemskerk, goed de weg kunnen vinden binnen de gemeentelijke organisatie. Dit noemen we de toegang tot het sociale domein. Hier is nog geen focusgroep voor gevormd.

Schuldhulpverlening

Bekeken wordt of dit onderwerp ondergebracht kan worden bij de regionale focusgroep Kracht van Meedoen.

Actieve focus- en gebruikersgroepen

Schuldhulpverlening

Bij het onderzoek naar schuldhulpverlening werd door de focusgroep uitgegaan van de perceptie van de inwoner. De vraag was: Wat zijn de lokale behoeften van inwoners op het gebied van preventie? Door de focusgroep is die vraag beantwoord en geformuleerd middels ideeën...

Kracht van Meedoen

Dit project wil inventariseren wat de participatieraden van de drie gemeenten kunnen doen bij het ontwikkelen van een armoedebeleid.Status Deze groep start opnieuw en zal in 2021, mogelijk met nieuwe leden, weer bijeenkomen. Om de gemeente te kunnen blijven adviseren...

Arbeidsmarkt

Dit project heeft tot doel te bepalen welke rol de participatieraden van de drie IJmondse gemeenten kunnen spelen bij de toegang van de inwoners tot de arbeidsmarkt.Status Nadat in eerste instantie werd gedacht aan een focusgroep over re- integratie, is in december...

Regionale Focusgroep Jeugd

De Participatieraden van Heemskerk, Beverwijk en Velsen volgen gezamenlijk de ontwikkelingen war het gaat om Jeugd en Jeugdbeleid. Dat gebeurt in de Regionale Focusgroep Jeugd. In januari zijn we weer bijeengeweest op de digitale snelweg. De belangrijkste bevinden en...

Jeugd Complexe Zorg

Voor dit project regelt de focusgroep het bezoek aan jongeren die complexe (zwaardere, ingewikkelde) hulp ontvangen. Ook worden enkele jongeren geraadpleegd die niet meer in zorg zitten zodat hen ook vragen gesteld kunnen worden over de zorg die zij na hun hulptraject...

Communicatie Minima

Dit project wil de mogelijkheden voor inwoners van Heemskerk met een lager inkomen in kaart brengen en zorgen dat ze daar ook gebruik van kunnen maken. Dit houdt in dat we alle folders, websites en andere communicatiemiddelen met informatie over de mogelijkheden...

Onderzoek Hulp bij het Huishouden

Dit project onderzoekt de manier waarop bureau ZorgfocuZ in 2020 een onderzoek naar de hulp bij het huishouden heeft uitgevoerd.Status Alle deelnemers ontvingen na het onderzoek een brief met informatie over het vervolg. Volgens de focusgroep wordt er nu veel...

Fysieke Toegankelijkheid

Dit project heeft tot doel om samen met inwoners de toegankelijkheid van bedrijven, organisaties en het gemeentehuis te testenStatus Expertiseorganisatie ‘Ongehinderd’ heeft met inwoners onderzocht hoe het staat met de fysieke toegankelijkheid en daarover een advies...

Hulpmiddelen Welzorg

Het Gebruikersoverleg Welzorg bestaat uit leden van de drie IJmondgemeenten en adviseert gevraagd en ongevraagd over hulpmiddelen voor inwoners van de gemeenten. Het gaat bijvoorbeeld over veranderingen in het aanbod van hulpmiddelen of de voorwaarden waaronder ze...

Doelgroepenvervoer

De Klankbordgroep Doelgroepenvervoer adviseert gevraagd en ongevraagd aan het Regionaal Contractmanagent Team (RCT) over hoe het doelgroepenvervoer het beste kan worden uitgevoerd voor de inwoners. Doelgroepenvervoer is het vervoer van leerlingen en vervoer op basis...

Digitalisering van informatie

Met dit project wil de Participatieraad controleren of de informatievoorziening in Heemskerk goed geregeld is voor mensen die goed hun weg vinden op internet én voor mensen die daar meer moeite mee hebben.Status Digitale informatievoorziening is geen apart agendapunt...

Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers

Dit project heeft tot doel beleid op het gebied van ondersteuning door mantelzorgers en vrijwilligers in de gemeenten Beverwijk en Heemskerk voor te bereiden.Status De groep volgt nu de uitwerking van het advies (zie hieronder). Enkele leden van deze focusgroep maken...

Doe mee met de participatieraad!

Word lidGeef je mening