Regionale Focusgroep Jeugd

De Participatieraden van Heemskerk, Beverwijk en Velsen volgen gezamenlijk de ontwikkelingen war het gaat om Jeugd en Jeugdbeleid. Dat gebeurt in de Regionale Focusgroep Jeugd.

In januari zijn we weer bijeengeweest op de digitale snelweg.

De belangrijkste bevinden en acties uit dat overleg zijn te zien bij Status.

Het advies

Er is nog geen advies uitgebracht.

Status

  1. Voortgang aanbesteding zorg kwetsbare jongeren

De gemeenten in Kennemerland zijn samen bezig om voor 2023 en de jaren daarna een nieuwe opdracht te formuleren voor de complexe jeugdhulpverlening. Een stevig onderwerp, dat om een stevige en samenhangende aanpak vraagt.

Tot mei zijn de gemeenten in gesprek met 4 mogelijke samenwerkingsverbanden (4 x een aantal samenwerkingspartners die de opdracht samen zouden kunnen oppakken). Wat zijn jullie beelden, wat zijn onze (gemeenten) beelden? Delen we de visie van waaruit er aanbesteed wordt? Hoe zie je als consortium je daarin goed samenwerken? Hoe voeren we na gunning de dialoog over voortgang en verantwoording? En dat gebeurt intensief.

Tot oktober kunnen die samenwerkingsverbanden dan wel of niet een aanbod ontwikkelen en zich inschrijven voor de opdracht. Daarna zullen de gemeenten dat beoordelen en tot gunning overgaan.

 2. Speerpunten uitvoeringsagenda Jeugd 2022

De gemeenten hebben heeft een planning voor de komende weken op basis van een regiovisie. Daar komt een uitvoeringsdeel bij. Daarvoor zoekt ze contact in de gemeentes over thema’s voor uitvoering. Er komt ook een afspraak met de regionale focusgroep Jeugd.

We hebben aangegeven dat een uitgebreid Uitvoeringsplan zoals dat ieder jaar gemaakt werd, niet echt nodig is. Veel in het jeugdwerk heeft zijn beslag en gaat ‘gewoon’ door. Benoem daarom vooral een aantal speerpunten voor je uitvoeringsagenda en hoe dat aan te pakken. Hoe dat dan precies vorm krijgt in een uitvoeringsplan daar oriënteert is dan een volgende.

Speerpunten zoals de Focusgroep die ziet:

  • De website 18– 18+: hoe werkt die website t.b.v. ondersteuning nadat je 18 bent geworden?
  • Corona en de gevolgen voor jongeren

Vanuit de Jeugdraad Heemskerk wordt genoemd:

  • Mentale problemen (relatie met corona-gevolgen)
  • Financiële problemen: bijbaantjes zoals in horeca geven nu niet echt iets voor jongeren

– 18-  18+

Uit een gesprek vanuit de Focusgroep met het Nova College ligt de vraag: sluit de speciale aandacht voor wat het vraag bij 18 jaar worden, voldoende aan bij het lesprogramma wat er is. Is dat voldoende als aanbod. Wat kan/moet anders?

Vanuit CJG is er de bereidheid mee te werken en denken. Van daaruit functioneert ook de website checklist18. Zij zijn ook deel van dat lesprogramma. Data over gebruik van de website zijn ook van belang om te weten hoe de website wordt gebruikt en zinvol is.

Wat gaan we doen:

  • We gaan een paar scholen af om hierover in gesprek te gaan. Om te beginnen bij het Nova College.
  • We maken een afspraak met het CJG om over gebruik website en betrokken zijn bij gesprekken op scholen.

– Corona

Deel Herstelgelden zijn en worden ingezet voor extra aandacht en extra activiteiten voor en met jongeren. In Beverwijk hebben bestaande subsidiepartners extra geld gekregen uit de herstelgelden ook t.b.v. jongeren.

In Heemskerk is er extra geld ingezet voor versterken jeugd maatschappelijk werk Kennemer College. Er is extra geïnvesteerd in JOP’s (als de plekken waar jongeren elkaar nog wel op konden zoeken). In 2021 is er geld voor extra activiteiten ingezet i.o.m partners. In 2022 opnieuw daarnaar kijken. In overleg met jeugdraad, jongerenwerk e.d.

In februari staat de Focusgroep hier nog wat uitdrukkelijker bij stil. Met oog voor wat er al gebeurt! Twee ideeën:

  • Zijn er middelen om met en voor jongeren iets groots op te zetten!?!
  • Kun je tot een meldpunt komen waar jongeren kunnen zien: daar is wat te doen, daar kan en wil ik naar toe!?!

Gestart op

20 oktober 2020

Contactpersoon

Henk Engel

Actieve focus- en gebruikersgroepen

Schuldhulpverlening

Bij het onderzoek naar schuldhulpverlening werd door de focusgroep uitgegaan van de perceptie van de inwoner. De vraag was: Wat zijn de lokale behoeften van inwoners op het gebied van preventie? Door de focusgroep is die vraag beantwoord en geformuleerd middels ideeën...

Kracht van Meedoen

Dit project wil inventariseren wat de participatieraden van de drie gemeenten kunnen doen bij het ontwikkelen van een armoedebeleid.Status Deze groep start opnieuw en zal in 2021, mogelijk met nieuwe leden, weer bijeenkomen. Om de gemeente te kunnen blijven adviseren...

Arbeidsmarkt

Dit project heeft tot doel te bepalen welke rol de participatieraden van de drie IJmondse gemeenten kunnen spelen bij de toegang van de inwoners tot de arbeidsmarkt.Status Nadat in eerste instantie werd gedacht aan een focusgroep over re- integratie, is in december...

Jeugd Complexe Zorg

Voor dit project regelt de focusgroep het bezoek aan jongeren die complexe (zwaardere, ingewikkelde) hulp ontvangen. Ook worden enkele jongeren geraadpleegd die niet meer in zorg zitten zodat hen ook vragen gesteld kunnen worden over de zorg die zij na hun hulptraject...

Communicatie Minima

Dit project wil de mogelijkheden voor inwoners van Heemskerk met een lager inkomen in kaart brengen en zorgen dat ze daar ook gebruik van kunnen maken. Dit houdt in dat we alle folders, websites en andere communicatiemiddelen met informatie over de mogelijkheden...

Onderzoek Hulp bij het Huishouden

Dit project onderzoekt de manier waarop bureau ZorgfocuZ in 2020 een onderzoek naar de hulp bij het huishouden heeft uitgevoerd.Status Alle deelnemers ontvingen na het onderzoek een brief met informatie over het vervolg. Volgens de focusgroep wordt er nu veel...

Fysieke Toegankelijkheid

Dit project heeft tot doel om samen met inwoners de toegankelijkheid van bedrijven, organisaties en het gemeentehuis te testenStatus Expertiseorganisatie ‘Ongehinderd’ heeft met inwoners onderzocht hoe het staat met de fysieke toegankelijkheid en daarover een advies...

Hulpmiddelen Welzorg

Het Gebruikersoverleg Welzorg bestaat uit leden van de drie IJmondgemeenten en adviseert gevraagd en ongevraagd over hulpmiddelen voor inwoners van de gemeenten. Het gaat bijvoorbeeld over veranderingen in het aanbod van hulpmiddelen of de voorwaarden waaronder ze...

Doelgroepenvervoer

De Klankbordgroep Doelgroepenvervoer adviseert gevraagd en ongevraagd aan het Regionaal Contractmanagent Team (RCT) over hoe het doelgroepenvervoer het beste kan worden uitgevoerd voor de inwoners. Doelgroepenvervoer is het vervoer van leerlingen en vervoer op basis...

Digitalisering van informatie

Met dit project wil de Participatieraad controleren of de informatievoorziening in Heemskerk goed geregeld is voor mensen die goed hun weg vinden op internet én voor mensen die daar meer moeite mee hebben.Status Digitale informatievoorziening is geen apart agendapunt...

Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers

Dit project heeft tot doel beleid op het gebied van ondersteuning door mantelzorgers en vrijwilligers in de gemeenten Beverwijk en Heemskerk voor te bereiden.Status De groep volgt nu de uitwerking van het advies (zie hieronder). Enkele leden van deze focusgroep maken...