Jeugdagenda

We bekijken alle projecten die gericht zijn op de jeugd en stellen daar eventueel vragen over. Deze projecten zijn te vinden in de ‘Uitvoeringsagenda IJmond 2019-Opgroeien in de IJmond‘ (verlengd tot eind 2021). De focusgroep adviseert daar waar nodig hoe we de jongeren, hun ouders en de organisaties die actief zijn voor jongeren kunnen betrekken. We houden ons alleen bezig met projecten die al klaar zijn.

Het advies

Er is nog geen advies uitgebracht.

Status

De volgende projecten zijn besproken:

  • BSO+
  • Gezonde school
  • Zorg in Onderwijstijd
  • Onderwijszorgklas
  • Scheidingsproblematiek
  • Kansrijke Start
  • Soepele overgang 18-/18+.

Vervolgactie Jeugdagenda

Na de bespreking op 20 oktober Focusgroep Jeugdagenda en de betrokkenambtenaren, de acties die ze n.a.v. de adviezen van de Focusgroep in gang hebben gezet, en een terugkoppeling over de uitvoeringsagenda zijn de betrokken ambtenaren hard aan de slag gegaan om de uitvoeringsagenda af te ronden en in procedure te brengen richting de colleges. Dit laatste gebeurt op dit moment (bericht van 12 maart)

Zodra alle drie de colleges hebben besloten over de uitvoeringsagenda krijgen we de uitvoeringsagenda toegestuurd.

 

Gestart op

20 oktober 2020

Contactpersoon

Henk Engel

Actieve focus- en gebruikersgroepen

Schuldhulpverlening

Deze groep onderzoekt of inwoners, inclusief jeugd, met schulden de weg weten te vinden naar voorzieningen van de gemeente. Het doel is dat mensen met probleemschulden ondersteunt worden en wordt voorkomen dat de schulden groter worden. Het onderzoek richt zich op de...

Kracht van Meedoen

Dit project wil inventariseren wat de participatieraden van de drie gemeenten kunnen doen bij het ontwikkelen van een armoedebeleid.Status Deze groep start opnieuw en zal in 2021, mogelijk met nieuwe leden, weer bijeenkomen. Om de gemeente te kunnen blijven adviseren...

Arbeidsmarkt

Dit project heeft tot doel te bepalen welke rol de participatieraden van de drie IJmondse gemeenten kunnen spelen bij de toegang van de inwoners tot de arbeidsmarkt.Status Nadat in eerste instantie werd gedacht aan een focusgroep over re- integratie, is in december...

Jeugd Complexe Zorg

Voor dit project regelt de focusgroep het bezoek aan jongeren die complexe (zwaardere, ingewikkelde) hulp ontvangen. Ook worden enkele jongeren geraadpleegd die niet meer in zorg zitten zodat hen ook vragen gesteld kunnen worden over de zorg die zij na hun hulptraject...

Communicatie Minima

Dit project wil de mogelijkheden voor inwoners van Heemskerk met een lager inkomen in kaart brengen en zorgen dat ze daar ook gebruik van kunnen maken. Dit houdt in dat we alle folders, websites en andere communicatiemiddelen met informatie over de mogelijkheden...

Onderzoek Hulp bij het Huishouden

Dit project onderzoekt de manier waarop bureau ZorgfocuZ in 2020 een onderzoek naar de hulp bij het huishouden heeft uitgevoerd.Status Alle deelnemers ontvingen na het onderzoek een brief met informatie over het vervolg. Volgens de focusgroep wordt er nu veel...

Fysieke Toegankelijkheid

Dit project heeft tot doel om samen met inwoners de toegankelijkheid van bedrijven, organisaties en het gemeentehuis te testenStatus Expertiseorganisatie ‘Ongehinderd’ heeft met inwoners onderzocht hoe het staat met de fysieke toegankelijkheid en daarover een advies...

Hulpmiddelen Welzorg

Het Gebruikersoverleg Welzorg bestaat uit leden van de drie IJmondgemeenten en adviseert gevraagd en ongevraagd over hulpmiddelen voor inwoners van de gemeenten. Het gaat bijvoorbeeld over veranderingen in het aanbod van hulpmiddelen of de voorwaarden waaronder ze...

Doelgroepenvervoer

De Klankbordgroep Doelgroepenvervoer adviseert gevraagd en ongevraagd aan het Regionaal Contractmanagent Team (RCT) over hoe het doelgroepenvervoer het beste kan worden uitgevoerd voor de inwoners. Doelgroepenvervoer is het vervoer van leerlingen en vervoer op basis...

Digitalisering van informatie

Met dit project wil de Participatieraad controleren of de informatievoorziening in Heemskerk goed geregeld is voor mensen die goed hun weg vinden op internet én voor mensen die daar meer moeite mee hebben.Status Digitale informatievoorziening is geen apart agendapunt...

Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers

Dit project heeft tot doel beleid op het gebied van ondersteuning door mantelzorgers en vrijwilligers in de gemeenten Beverwijk en Heemskerk voor te bereiden.Status De groep volgt nu de uitwerking van het advies (zie hieronder). Enkele leden van deze focusgroep maken...