De toekomst van het buurtwerk

De toekomst van het buurtwerk

De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners in een prettige buurt wonen en naar elkaar omkijken. Het buurtwerk draagt eraan bij dat mensen elkaar kunnen ontmoeten, meedoen (aan activiteiten) en betrokken zijn bij hun buren en buurt. Hoe kan het buurtwerk nu en in de toekomst het beste deze bijdrage blijven leveren? 

Waarom een toekomstvisie?

Samen met de buurthuizen heeft de gemeente ontdekt dat de laatste jaren de behoefte aan buurtactiviteiten aan het veranderen is. Veranderingen die zichtbaar zijn in de maatschappij en ook veranderende wensen bij de nieuwe generatie gebruikers van de buurthuizen. De gemeente gaat samen met buurthuizen een nieuwe koers bepalen. Maar niet voordat we inwoners, gebruikers, vrijwilligers en professionals die betrokken zijn bij buurtwerk vragen om hun ervaring of mening. 

Op 23 februari heeft de gemeenteraad ingestemd met de toekomstvisie buurtwerk. Hiermee is de bezuiniging van EURO 100.000,- van de baan. Nu kan worden gestart met het opstellen van het uitvoeringsplan buurtwerk voor de komende jaren. Ook zullen hierbij buurthuisbezoekers en inwoners van Heemskerk weer betrokken worden.

Het streven is het uitvoeringsplan in het vierde kwartaal van 2023 af te ronden.

Participatieraad Heemskerk adviseert nader onderzoek naar de IJmond Pas

Participatieraad Heemskerk adviseert nader onderzoek naar de IJmond Pas

Net als de Participatieraden Velsen en Beverwijk adviseert de Participatieraad Heemskerk nader onderzoek naar de IJmond Pas. De participatieraden in de IJmond hebben inwoners gevraagd hoe de gemeenten mensen met een laag inkomen beter kan bereiken en ondersteunen. Ondanks gemeentelijke inspanningen zijn er nog te veel mensen die geen gebruik maken van beschikbare regelingen, terwijl ze daar mogelijk wel baat bij zouden hebben. Onder hen veel anderstaligen, laaggeletterden en burgers met overheidsangst.

Via een enquête is onder meer gevraagd naar de behoefte van inwoners voor een stadspas. Een stadspas kan gebruikt worden om minimaregelingen in één keer aan te vragen, zoals korting op de zorgverzekering of schoolkosten en om bijvoorbeeld korting te krijgen op sport of cultuur. Zo kan iemand met weinig geld ook meedoen in de samenleving. Er is gepolst op wie de pas zich zou moeten richten, bijvoorbeeld alleen op kinderen of ook op volwassenen? Welke vorm inwoners het handigst vinden; een echte pas, een app of allebei? Ook is gevraagd naar bekendheid met en gebruik van de huidige gemeentelijke regelingen.

Richtinggevend advies Op basis van dit onderzoek geeft de Participatieraad het volgende advies:

1. Doe nader onderzoek naar de kosten en baten van één IJmond Pas voor alle inwoners. Een stadspas is een krachtig middel om meer inwoners te bereiken met informatie over gemeentelijke ondersteuning bij een laag inkomen en om de drempel te verlagen om hier ook daadwerkelijk gebruik van te maken.

2. Ga actief op zoek naar ‘verscholen armen’ die nu nog geen gebruik maken van gemeentelijke hulp, maar daar mogelijk wel baat bij zouden hebben. Het onderzoek bevestigt hoe moeilijk het is om met deze groep contact te krijgen. Toch werkten veel inwoners vrijwillig mee aan het onderzoek; onder hen een grote groep potentiële cliënten voor hulp bij een laag inkomen.

3. Uit de antwoorden op de open vragen blijkt dat er nog veel te winnen valt wat betreft de informatie over versimpeling en uitvoering van het gemeentelijk armoedebeleid. Betrek de Participatieraad als gesprekspartner en schakel naar inwoners; inwoners zijn een essentiële informatiebron voor het versimpelen en verbeteren van het armoedebeleid. 

Klik hier voor het richtinggevend advies.