Gestopte adviezen

Regie Transformatieagenda 

Over dit onderwerp is alleen een verkenning geweest.

Ziektekostenverzekering

Positief geadviseerd.

Toegang Inkoop Huishoudelijke Hulp (1 en 2)

De focusgroepen richtten zich vooral op de kwaliteitseisen bij de inkoop. De GGD voert de inspectie uit en kan onverwacht de werkplek bezoeken, zoals bevestigd op 26-11-2020 door de gemeente. Er is daarna besloten niet te monitoren en de focusgroep op te heffen. Er is geen nieuw schriftelijk advies uitgebracht.

Subsidie voor mantelzorgers en vrijwilligers

De focusgroep heeft geadviseerd om

  • de subsidieregeling niet in te voeren per 1 januari 2018
  • de subsidieaanvragen te behandelen volgens de concept-subsidieregeling
  • bij de betrokken organisaties te polsen wat zij vinden van de subsidieaanvraag-nieuwe-stijl 
  • hiervoor eventueel een bijeenkomst te organiseren.

De gemeente heeft deze voorstellen overgenomen.

Toegang Zorgvrager

Enkele leden van de Participatieraad hebben verkend of deze focusgroep opgevolgd kan worden door een andere focusgroep.  Er is echter nog geen nieuwe focusgroep samengesteld. 

Re-integratieverordening

Opgevolgd door focusgroep Arbeidsmarkt

Aanvullend vervoer 

Enkele leden van de Participatieraad hebben zich verdiept in de behoefte aan aanvullend vervoer in Heemskerk en in de doelgroep daarvoor. Vervolgens heeft een extern adviesbureau het onderzoeks- en adviesrapport ‘Aanvullend vervoer gemeente Heemskerk’ geschreven na een marktverkenning en gesprekken met stakeholders en gebruikers van het openbaar vervoer.  Op basis van dit rapport heeft het college besloten dat er onvoldoende aanleiding bestaat voor het opzetten van een buslijn tussen station en centrum.

Zorg Individuele studietoeslag Participatiewet

Voor dit onderwerp is geen focusgroep opgericht omdat er onvoldoende tijd was om te onderzoeken wat de betrokken burgers van de toeslag vinden. Ook is de conceptverordening Individuele Studietoeslag een aanzienlijke verbetering van de bestaande regeling. De Participatieraad heeft daarom besloten geen onderzoek te doen en in te stemmen met de verordening.

Overgang jongeren van -18 naar 18+

Over dit onderwerp heeft adviesbureau Xpeditie tijdens een bijeenkomst een nogal zakelijke presentatie over jongeren gegeven terwijl de praktijk genuanceerd en vaak pijnlijk is. De focusgroep vond dat jongeren die zich kwetsbaar opstellen tekort gedaan worden met een alleen maar zakelijke benadering en maakte zich zorgen over de wijze waarop de aandachtspunten zouden worden opgevolgd. De raad heeft daarom geadviseerd om bij de ontwikkeling van beleid in elk geval de volgende punten mee te nemen:

  1. Organiseer meer participatie van jongeren
  2. Zorg dat er geen wettelijke obstakels zijn voor jongeren als ze 18 worden.
  3. Besteed meer aandacht aan initiatieven op het gebied van jongerenhuisvesting.
  4. Geef jongeren informatie die op hen is gericht.
  5. Betrek ook ook lichtverstandelijk beperkte jongeren met behulp van deskundigen.

Toegang Organisatie Sociale Teams

Enkele leden van de Participatieraad hebben zich over dit onderwerp ingelezen. Er is nog geen nieuwe focusgroep gevormd.

Verordening sociaal domein

De Participatieraad heeft geadviseerd om de bestaande Wmo-verordening te vervangen door een verordening Sociaal domein. Dat advies nam de gemeente over. Daarna vond uitsluitend discussie plaats in een kleine werkgroep.

Cliëntervaringsonderzoeken Sociale Teams en Centrum Jeugd & Gezin

Bij deze focusgroep ontstonden onduidelijkheden over de verantwoordelijkheden en de waarde van het advies. Afgesproken werd om bij de start van een focusgroep deze zaken goed te bespreken.

Toegang Heemskerkpas

Deze focusgroep is opgevolgd door de focusgroep Kracht van Meedoen.

Actieve focus- en gebruikersgroepen

Schuldhulpverlening

Deze groep onderzoekt of inwoners, inclusief jeugd, met schulden de weg weten te vinden naar voorzieningen van de gemeente. Het doel is dat mensen met probleemschulden ondersteunt worden en wordt voorkomen dat de schulden groter worden. Het onderzoek richt zich op de...

Kracht van Meedoen

Dit project wil inventariseren wat de participatieraden van de drie gemeenten kunnen doen bij het ontwikkelen van een armoedebeleid.Status Deze groep start opnieuw en zal in 2021, mogelijk met nieuwe leden, weer bijeenkomen. Om de gemeente te kunnen blijven adviseren...

Arbeidsmarkt

Dit project heeft tot doel te bepalen welke rol de participatieraden van de drie IJmondse gemeenten kunnen spelen bij de toegang van de inwoners tot de arbeidsmarkt.Status Nadat in eerste instantie werd gedacht aan een focusgroep over re- integratie, is in december...

Jeugdagenda

We bekijken alle projecten die gericht zijn op de jeugd en stellen daar eventueel vragen over. Deze projecten zijn te vinden in de 'Uitvoeringsagenda IJmond 2019-Opgroeien in de IJmond' (verlengd tot eind 2021). De focusgroep adviseert daar waar nodig hoe we de...

Jeugd Complexe Zorg

Voor dit project regelt de focusgroep het bezoek aan jongeren die complexe (zwaardere, ingewikkelde) hulp ontvangen. Ook worden enkele jongeren geraadpleegd die niet meer in zorg zitten zodat hen ook vragen gesteld kunnen worden over de zorg die zij na hun hulptraject...

Communicatie Minima

Dit project wil de mogelijkheden voor inwoners van Heemskerk met een lager inkomen in kaart brengen en zorgen dat ze daar ook gebruik van kunnen maken. Dit houdt in dat we alle folders, websites en andere communicatiemiddelen met informatie over de mogelijkheden...

Onderzoek Hulp bij het Huishouden

Dit project onderzoekt de manier waarop bureau ZorgfocuZ in 2020 een onderzoek naar de hulp bij het huishouden heeft uitgevoerd.Status Alle deelnemers ontvingen na het onderzoek een brief met informatie over het vervolg. Volgens de focusgroep wordt er nu veel...

Fysieke Toegankelijkheid

Dit project heeft tot doel om samen met inwoners de toegankelijkheid van bedrijven, organisaties en het gemeentehuis te testenStatus Expertiseorganisatie ‘Ongehinderd’ heeft met inwoners onderzocht hoe het staat met de fysieke toegankelijkheid en daarover een advies...

Hulpmiddelen Welzorg

Het Gebruikersoverleg Welzorg bestaat uit leden van de drie IJmondgemeenten en adviseert gevraagd en ongevraagd over hulpmiddelen voor inwoners van de gemeenten. Het gaat bijvoorbeeld over veranderingen in het aanbod van hulpmiddelen of de voorwaarden waaronder ze...

Doelgroepenvervoer

De Klankbordgroep Doelgroepenvervoer adviseert gevraagd en ongevraagd aan het Regionaal Contractmanagent Team (RCT) over hoe het doelgroepenvervoer het beste kan worden uitgevoerd voor de inwoners. Doelgroepenvervoer is het vervoer van leerlingen en vervoer op basis...

Digitalisering van informatie

Met dit project wil de Participatieraad controleren of de informatievoorziening in Heemskerk goed geregeld is voor mensen die goed hun weg vinden op internet én voor mensen die daar meer moeite mee hebben.Status Digitale informatievoorziening is geen apart agendapunt...

Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers

Dit project heeft tot doel beleid op het gebied van ondersteuning door mantelzorgers en vrijwilligers in de gemeenten Beverwijk en Heemskerk voor te bereiden.Status De groep volgt nu de uitwerking van het advies (zie hieronder). Enkele leden van deze focusgroep maken...

Doe mee met de participatieraad!

Word lidGeef je mening