Onderzoek Hulp bij het Huishouden

Dit project onderzoekt de manier waarop bureau ZorgfocuZ in 2020 een onderzoek naar de hulp bij het huishouden heeft uitgevoerd.

Status

Alle deelnemers ontvingen na het onderzoek een brief met informatie over het vervolg. Volgens de focusgroep wordt er nu veel gecontroleerd en is er ook toezicht op de werkplek.

Het advies

De deelnemers konden aan het einde van het interview verbetertips doorgeven over de hulp bij het huishouden, iets wat een kwart van de deelnemers deed. Veel ideeën gaan over het aantal uren hulp dat de deelnemer ontvangt. Andere verbetertips van de deelnemers zijn:

  • Controleer kort na de start of de huishoudelijke hulp en de cliënt elkaar liggen.
  • Geef per cliënt meer tijd aan de huishoudelijke hulp voor het uitvoeren van de taken.
  • Zorg voor minder personeelswisselingen zodat de cliënt een vaste huishoudelijke hulp voor langere tijd heeft.
  • Zorg bij ziekte of vakantie van de hulp voor vervanging.
  • Zorg voor beter opgeleide of meer ervaren huishoudelijke hulpen; ook deze moeten een goede service bieden.
  • Laat de huishoudelijke hulp meer luisteren naar de wensen en adviezen van de cliënt.
  •  Bespreek regelmatig de dienstverlening door de huishoudelijke hulp met de cliënt.

Volgens de ‘verordening Participatie Sociaal Domein’ is het in de IJmond-gemeenten verplicht om inwoners inspraak te geven bij nieuwe regels op het gebied van het sociaal domein. De Participatieraad heeft gekeken of die inspraak goed verloopt. Dat is gedaan door te kijken naar de volgende aspecten:

  • Wordt de reden van de nieuwe regel goed uitgelegd?
  • Is duidelijk gemaakt wat er precies verandert, wie het gaat uitvoeren, hoe, wanneer en waar?
  • Hoe is de nieuwe regel ingevoerd?

Ook werd bekeken hoe de gemeente heeft gereageerd op het advies van de Participatieraad en welke acties zijn genomen. Het resultaat van dit onderzoek was bemoedigend: bij alle nieuwe regels heeft de gemeente goed gehandeld.

Gestart op

Per 17 december 2020 gestopt.

Contactpersoon

Joris Jansbeken

Actieve focus- en gebruikersgroepen

Schuldhulpverlening

Bij het onderzoek naar schuldhulpverlening werd door de focusgroep uitgegaan van de perceptie van de inwoner. De vraag was: Wat zijn de lokale behoeften van inwoners op het gebied van preventie? Door de focusgroep is die vraag beantwoord en geformuleerd middels ideeën...

Kracht van Meedoen

Dit project wil inventariseren wat de participatieraden van de drie gemeenten kunnen doen bij het ontwikkelen van een armoedebeleid.Status Deze groep start opnieuw en zal in 2021, mogelijk met nieuwe leden, weer bijeenkomen. Om de gemeente te kunnen blijven adviseren...

Arbeidsmarkt

Dit project heeft tot doel te bepalen welke rol de participatieraden van de drie IJmondse gemeenten kunnen spelen bij de toegang van de inwoners tot de arbeidsmarkt.Status Nadat in eerste instantie werd gedacht aan een focusgroep over re- integratie, is in december...

Regionale Focusgroep Jeugd

De Participatieraden van Heemskerk, Beverwijk en Velsen volgen gezamenlijk de ontwikkelingen war het gaat om Jeugd en Jeugdbeleid. Dat gebeurt in de Regionale Focusgroep Jeugd. In januari zijn we weer bijeengeweest op de digitale snelweg. De belangrijkste bevinden en...

Jeugd Complexe Zorg

Voor dit project regelt de focusgroep het bezoek aan jongeren die complexe (zwaardere, ingewikkelde) hulp ontvangen. Ook worden enkele jongeren geraadpleegd die niet meer in zorg zitten zodat hen ook vragen gesteld kunnen worden over de zorg die zij na hun hulptraject...

Communicatie Minima

Dit project wil de mogelijkheden voor inwoners van Heemskerk met een lager inkomen in kaart brengen en zorgen dat ze daar ook gebruik van kunnen maken. Dit houdt in dat we alle folders, websites en andere communicatiemiddelen met informatie over de mogelijkheden...

Fysieke Toegankelijkheid

Dit project heeft tot doel om samen met inwoners de toegankelijkheid van bedrijven, organisaties en het gemeentehuis te testenStatus Expertiseorganisatie ‘Ongehinderd’ heeft met inwoners onderzocht hoe het staat met de fysieke toegankelijkheid en daarover een advies...

Hulpmiddelen Welzorg

Het Gebruikersoverleg Welzorg bestaat uit leden van de drie IJmondgemeenten en adviseert gevraagd en ongevraagd over hulpmiddelen voor inwoners van de gemeenten. Het gaat bijvoorbeeld over veranderingen in het aanbod van hulpmiddelen of de voorwaarden waaronder ze...

Doelgroepenvervoer

De Klankbordgroep Doelgroepenvervoer adviseert gevraagd en ongevraagd aan het Regionaal Contractmanagent Team (RCT) over hoe het doelgroepenvervoer het beste kan worden uitgevoerd voor de inwoners. Doelgroepenvervoer is het vervoer van leerlingen en vervoer op basis...

Digitalisering van informatie

Met dit project wil de Participatieraad controleren of de informatievoorziening in Heemskerk goed geregeld is voor mensen die goed hun weg vinden op internet én voor mensen die daar meer moeite mee hebben.Status Digitale informatievoorziening is geen apart agendapunt...

Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers

Dit project heeft tot doel beleid op het gebied van ondersteuning door mantelzorgers en vrijwilligers in de gemeenten Beverwijk en Heemskerk voor te bereiden.Status De groep volgt nu de uitwerking van het advies (zie hieronder). Enkele leden van deze focusgroep maken...