Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers

Dit project heeft tot doel beleid op het gebied van ondersteuning door mantelzorgers en vrijwilligers in de gemeenten Beverwijk en Heemskerk voor te bereiden.

Status

De groep volgt nu de uitwerking van het advies (zie hieronder). Enkele leden van deze focusgroep maken nu deel uit van een werkgroep buiten de Participatieraad. Deze leden beoordelen samen met professionals de onderlinge taakverdeling van de ondersteunende organisaties om de hulp beter op elkaar af te stemmen. Een inventarisatie is gereed.

Het advies

Onderzoeksbureau ZorgFocuZ heeft in mei 2019 onderzocht wat vrijwilligers en mantelzorgers vinden van het bestaande beleid. De voornaamste aanbevelingen voor mantelzorgers luiden:

 • Zorg dat in een huishouden iemand de regierol op zich neemt en zowel de cliënt als de mantelzorger kan adviseren en naar passende zorg of ondersteuning kan doorverwijzen.
 • Zorg voor goede informatie over mantelzorgondersteuning en -organisaties. Geef deze informatie ook in papieren vorm en niet alleen digitaal. Gebruik hiervoor een nieuwsbrief of een stadsgids.
 • Zorg voor korte lijnen tussen de huisarts, sociale teams en de verschillende zorgverleners en stimuleer onderlinge samenwerking.
 • Gebruik geen vakjargon (zoals bijvoorbeeld ‘respijtzorg’) maar heldere communicatie.
 • Voer naast het keukentafelgesprek een apart gesprek met de mantelzorger voor open communicatie over mogelijke problemen.
 • Maak duidelijk wanneer vervangende zorg geregeld kan worden.
 • Richt een telefoonlijn in waar mantelzorgers terecht kunnen voor vertrouwelijke gesprekken.
 • Stimuleer lotgenotencontact.
 • Nodig de mantelzorgers uit voor de ‘week van mantelzorg’. Vermeld op de envelop dat deze bestemd is voor  de mantelzorger(s).

De voornaamste opmerkingen over vrijwilligers luiden:

 • De gemeente moet beschikbaar en bereikbaar zijn voor verenigingen en bijvoorbeeld eens per jaar een bijeenkomst bijwonen.
 • Zorg dat vrijwilligers gewaardeerd kunnen worden door bijvoorbeeld oorkondes, materialen of een vergoeding beschikbaar te stellen.
 • Geef aandacht aan vrijwilligerswerk door het organiseren van de vrijwilligersmarkt.
 • Maak de Vrijwilligersacademie IJmond beter bekend bij vrijwilligers.
 • Er is veel doorloop en weinig aanwas van nieuwe vrijwilligers; vrijwilligers zijn vaak op leeftijd. 
 • De gemeente hoeft zich niet te richten op het werven van vrijwilligers; dat is een taak van de organisaties en verenigingen zelf.

Gestart op

19 februari 2014

Actieve focus- en gebruikersgroepen

Schuldhulpverlening

Bij het onderzoek naar schuldhulpverlening werd door de focusgroep uitgegaan van de perceptie van de inwoner. De vraag was: Wat zijn de lokale behoeften van inwoners op het gebied van preventie? Door de focusgroep is die vraag beantwoord en geformuleerd middels ideeën...

Kracht van Meedoen

Dit project wil inventariseren wat de participatieraden van de drie gemeenten kunnen doen bij het ontwikkelen van een armoedebeleid.Status Deze groep start opnieuw en zal in 2021, mogelijk met nieuwe leden, weer bijeenkomen. Om de gemeente te kunnen blijven adviseren...

Arbeidsmarkt

Dit project heeft tot doel te bepalen welke rol de participatieraden van de drie IJmondse gemeenten kunnen spelen bij de toegang van de inwoners tot de arbeidsmarkt.Status Nadat in eerste instantie werd gedacht aan een focusgroep over re- integratie, is in december...

Regionale Focusgroep Jeugd

De Participatieraden van Heemskerk, Beverwijk en Velsen volgen gezamenlijk de ontwikkelingen war het gaat om Jeugd en Jeugdbeleid. Dat gebeurt in de Regionale Focusgroep Jeugd. In januari zijn we weer bijeengeweest op de digitale snelweg. De belangrijkste bevinden en...

Jeugd Complexe Zorg

Voor dit project regelt de focusgroep het bezoek aan jongeren die complexe (zwaardere, ingewikkelde) hulp ontvangen. Ook worden enkele jongeren geraadpleegd die niet meer in zorg zitten zodat hen ook vragen gesteld kunnen worden over de zorg die zij na hun hulptraject...

Communicatie Minima

Dit project wil de mogelijkheden voor inwoners van Heemskerk met een lager inkomen in kaart brengen en zorgen dat ze daar ook gebruik van kunnen maken. Dit houdt in dat we alle folders, websites en andere communicatiemiddelen met informatie over de mogelijkheden...

Onderzoek Hulp bij het Huishouden

Dit project onderzoekt de manier waarop bureau ZorgfocuZ in 2020 een onderzoek naar de hulp bij het huishouden heeft uitgevoerd.Status Alle deelnemers ontvingen na het onderzoek een brief met informatie over het vervolg. Volgens de focusgroep wordt er nu veel...

Fysieke Toegankelijkheid

Dit project heeft tot doel om samen met inwoners de toegankelijkheid van bedrijven, organisaties en het gemeentehuis te testenStatus Expertiseorganisatie ‘Ongehinderd’ heeft met inwoners onderzocht hoe het staat met de fysieke toegankelijkheid en daarover een advies...

Hulpmiddelen Welzorg

Het Gebruikersoverleg Welzorg bestaat uit leden van de drie IJmondgemeenten en adviseert gevraagd en ongevraagd over hulpmiddelen voor inwoners van de gemeenten. Het gaat bijvoorbeeld over veranderingen in het aanbod van hulpmiddelen of de voorwaarden waaronder ze...

Doelgroepenvervoer

De Klankbordgroep Doelgroepenvervoer adviseert gevraagd en ongevraagd aan het Regionaal Contractmanagent Team (RCT) over hoe het doelgroepenvervoer het beste kan worden uitgevoerd voor de inwoners. Doelgroepenvervoer is het vervoer van leerlingen en vervoer op basis...

Digitalisering van informatie

Met dit project wil de Participatieraad controleren of de informatievoorziening in Heemskerk goed geregeld is voor mensen die goed hun weg vinden op internet én voor mensen die daar meer moeite mee hebben.Status Digitale informatievoorziening is geen apart agendapunt...