Onderzoek Hulp bij het Huishouden

Onderzoek Hulp bij het Huishouden

Onderzoek Hulp bij het Huishouden

Dit project onderzoekt de manier waarop bureau ZorgfocuZ in 2020 een onderzoek naar de hulp bij het huishouden heeft uitgevoerd.

Status

Alle deelnemers ontvingen na het onderzoek een brief met informatie over het vervolg. Volgens de focusgroep wordt er nu veel gecontroleerd en is er ook toezicht op de werkplek.

Het advies

De deelnemers konden aan het einde van het interview verbetertips doorgeven over de hulp bij het huishouden, iets wat een kwart van de deelnemers deed. Veel ideeën gaan over het aantal uren hulp dat de deelnemer ontvangt. Andere verbetertips van de deelnemers zijn:

 • Controleer kort na de start of de huishoudelijke hulp en de cliënt elkaar liggen.
 • Geef per cliënt meer tijd aan de huishoudelijke hulp voor het uitvoeren van de taken.
 • Zorg voor minder personeelswisselingen zodat de cliënt een vaste huishoudelijke hulp voor langere tijd heeft.
 • Zorg bij ziekte of vakantie van de hulp voor vervanging.
 • Zorg voor beter opgeleide of meer ervaren huishoudelijke hulpen; ook deze moeten een goede service bieden.
 • Laat de huishoudelijke hulp meer luisteren naar de wensen en adviezen van de cliënt.
 •  Bespreek regelmatig de dienstverlening door de huishoudelijke hulp met de cliënt.

Volgens de ‘verordening Participatie Sociaal Domein’ is het in de IJmond-gemeenten verplicht om inwoners inspraak te geven bij nieuwe regels op het gebied van het sociaal domein. De Participatieraad heeft gekeken of die inspraak goed verloopt. Dat is gedaan door te kijken naar de volgende aspecten:

 • Wordt de reden van de nieuwe regel goed uitgelegd?
 • Is duidelijk gemaakt wat er precies verandert, wie het gaat uitvoeren, hoe, wanneer en waar?
 • Hoe is de nieuwe regel ingevoerd?

Ook werd bekeken hoe de gemeente heeft gereageerd op het advies van de Participatieraad en welke acties zijn genomen. Het resultaat van dit onderzoek was bemoedigend: bij alle nieuwe regels heeft de gemeente goed gehandeld.

Gestart op

Per 17 december 2020 gestopt.

Contactpersoon

Joris Jansbeken

Actieve focus- en gebruikersgroepen

Geen Resultaten Gevonden

De pagina die u zocht kon niet gevonden worden. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen of gebruik de bovenstaande navigatie om deze post te vinden.

Fysieke Toegankelijkheid

Fysieke Toegankelijkheid

Fysieke Toegankelijkheid

Dit project heeft tot doel om samen met inwoners de toegankelijkheid van bedrijven, organisaties en het gemeentehuis te testen

Status

Expertiseorganisatie ‘Ongehinderd’ heeft met inwoners onderzocht hoe het staat met de fysieke toegankelijkheid en daarover een advies geschreven. De groep volgt nu de ontwikkelingen op dit vlak. Op dit moment wordt gewerkt aan een sticker voor de toegankelijkheid voor o.a. winkels.

Het advies

De focusgroep heeft advies uitgebracht over 11 plekken in Heemskerk waaronder het gemeentehuis en alle stembureaus. Dit advies is aangevuld met enkele opmerkingen over het voorstel ‘Groen plein Gemeentehuis’.

Gestart op

5 augustus 2018

Contactpersoon

Linda de Vries

Actieve focus- en gebruikersgroepen

Geen Resultaten Gevonden

De pagina die u zocht kon niet gevonden worden. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen of gebruik de bovenstaande navigatie om deze post te vinden.

Hulpmiddelen Welzorg

Hulpmiddelen Welzorg

Hulpmiddelen Welzorg

Het Gebruikersoverleg Welzorg bestaat uit leden van de drie IJmondgemeenten en adviseert gevraagd en ongevraagd over hulpmiddelen voor inwoners van de gemeenten. Het gaat bijvoorbeeld over veranderingen in het aanbod van hulpmiddelen of de voorwaarden waaronder ze gegeven worden. Ook praat de groep met de hulpmiddelenleverancier over klachten van gebruikers.  

Status

De groep heeft de volgende zaken met de leverancier besproken:

 • de aanbesteding
 • de planning
 • de manier waarop men de klanten te woord staat
 • de snelheid en kwaliteit van de levering van de hulpmiddelen
 • de snelheid en kwaliteit van de reparaties
 • de communicatie via de website
 • de zichtbaarheid op de markt??

Het advies

Adviseren gebeurt in de vergaderingen, vaak aan de hand van een actielijst. Welzorg geeft regelmatig een overzicht van de binnengekomen klachten.

Volgens de verordening (gemeentelijke afspraken) hebben de  participatieraden geen inspraak bij de inkoop van de hulpmiddelen door de gemeente. Omdat de IJmondgemeenten het toch belangrijk vinden om bij de inkoop van de hulpmiddelen ook naar de ervaringen van de gebruikers van Wmo-voorzieningen te kijken, is dit een punt van extra aandacht voor het gebruikersoverleg.

 

Gestart op

29 mei 2015 (de groep heeft verschillende namen gehad).

Contactpersoon

John Westerduin

Actieve focus- en gebruikersgroepen

Geen Resultaten Gevonden

De pagina die u zocht kon niet gevonden worden. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen of gebruik de bovenstaande navigatie om deze post te vinden.

Doelgroepenvervoer

Doelgroepenvervoer

Doelgroepenvervoer

De Klankbordgroep Doelgroepenvervoer adviseert gevraagd en ongevraagd aan het Regionaal Contractmanagent Team (RCT) over hoe het doelgroepenvervoer het beste kan worden uitgevoerd voor de inwoners. Doelgroepenvervoer is het vervoer van leerlingen en vervoer op basis van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

De klankbordgroep bestaat uit leden van de participatieraden van acht gemeenten.

Status

De klankbordgroep heeft een actielijst die elke vergadering wordt bijgewerkt.

Het advies

Tijdens de vergaderingen ontstaan adviezen waarvoor de klankbordgroep vaak gebruik maakt van onderzoeken. Een voorbeeld is het ‘Klanttevredenheidsonderzoek Leerlingenvervoer’ van ZorgfocuZ (augustus 2020). Een ongevraagd advies kwam van de Participatieraad Haarlemmermeer die vindt dat vervoerder Regiorijder met prioriteit naar het ziekenhuis moet rijden als inwoners daarom vragen.

Gestart op

29 mei 2015 (de groep heeft verschillende namen gehad).

Contactpersoon

Joris Jansbeken

Actieve focus- en gebruikersgroepen

Geen Resultaten Gevonden

De pagina die u zocht kon niet gevonden worden. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen of gebruik de bovenstaande navigatie om deze post te vinden.

Digitalisering van informatie

Digitalisering van informatie

Digitalisering van informatie

Met dit project wil de Participatieraad controleren of de informatievoorziening in Heemskerk goed geregeld is voor mensen die goed hun weg vinden op internet én voor mensen die daar meer moeite mee hebben.

Status

Digitale informatievoorziening is geen apart agendapunt maar komt aan de orde bij nieuw ideëen, nieuwe plannen of als een nieuwe regel wordt ingevoerd. Hier houden we ook gegevens over digitalisering bij als andere focusgroepen zich daar niet op richten. Dat betekent dat we de manier van communiceren door de gemeente volgen, bijvoorbeeld bij het project Communicatie Minima.

Het advies

De rekenkamer heeft adviesbureau Partners+Pröpper ingeschakeld om onderzoek te doen naar de digitalisering van Heemskerk. De onderzoeksvraag luidde:

Voldoet de gemeente Heemskerk aan de voorwaarden voor de digitale overheid zoals die zijn gesteld in de doelstellingen van de landelijke Digitale Agenda 2020? Wat is de rol van de raad bij de digitalisering van de dienstverlening van de gemeente Heemskerk?

Op verzoek van het bureau heeft de Participatieraad een advies uitgebracht. Hierin stonden zaken als:

 • Het belang van de vindbaarheid van de informatie.
 • De aandacht vanuit de Participatieraad voor digitale dienstverlening.
 • De samenwerking tussen de Participatieraad en de gemeente.
 • De regionale samenwerking.

De Participatieraad heeft hiervoor de volgende visie geformuleerd: ‘Digitale dienstverlening is alleen effectief als inwoners die hiervan geen gebruik kunnen maken, op een andere manier naar tevredenheid worden geholpen met heldere communicatie’.

Gestart op

25 januari 2015 in de toenmalige Wmo-raad, cluster Ouderen

Contactpersoon

Harry Wagendorp

Actieve focus- en gebruikersgroepen

Geen Resultaten Gevonden

De pagina die u zocht kon niet gevonden worden. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen of gebruik de bovenstaande navigatie om deze post te vinden.

Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers

Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers

Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers

Dit project heeft tot doel beleid op het gebied van ondersteuning door mantelzorgers en vrijwilligers in de gemeenten Beverwijk en Heemskerk voor te bereiden.

Status

De groep volgt nu de uitwerking van het advies (zie hieronder). Enkele leden van deze focusgroep maken nu deel uit van een werkgroep buiten de Participatieraad. Deze leden beoordelen samen met professionals de onderlinge taakverdeling van de ondersteunende organisaties om de hulp beter op elkaar af te stemmen. Een inventarisatie is gereed.

Het advies

Onderzoeksbureau ZorgFocuZ heeft in mei 2019 onderzocht wat vrijwilligers en mantelzorgers vinden van het bestaande beleid. De voornaamste aanbevelingen voor mantelzorgers luiden:

 • Zorg dat in een huishouden iemand de regierol op zich neemt en zowel de cliënt als de mantelzorger kan adviseren en naar passende zorg of ondersteuning kan doorverwijzen.
 • Zorg voor goede informatie over mantelzorgondersteuning en -organisaties. Geef deze informatie ook in papieren vorm en niet alleen digitaal. Gebruik hiervoor een nieuwsbrief of een stadsgids.
 • Zorg voor korte lijnen tussen de huisarts, sociale teams en de verschillende zorgverleners en stimuleer onderlinge samenwerking.
 • Gebruik geen vakjargon (zoals bijvoorbeeld ‘respijtzorg’) maar heldere communicatie.
 • Voer naast het keukentafelgesprek een apart gesprek met de mantelzorger voor open communicatie over mogelijke problemen.
 • Maak duidelijk wanneer vervangende zorg geregeld kan worden.
 • Richt een telefoonlijn in waar mantelzorgers terecht kunnen voor vertrouwelijke gesprekken.
 • Stimuleer lotgenotencontact.
 • Nodig de mantelzorgers uit voor de ‘week van mantelzorg’. Vermeld op de envelop dat deze bestemd is voor  de mantelzorger(s).

De voornaamste opmerkingen over vrijwilligers luiden:

 • De gemeente moet beschikbaar en bereikbaar zijn voor verenigingen en bijvoorbeeld eens per jaar een bijeenkomst bijwonen.
 • Zorg dat vrijwilligers gewaardeerd kunnen worden door bijvoorbeeld oorkondes, materialen of een vergoeding beschikbaar te stellen.
 • Geef aandacht aan vrijwilligerswerk door het organiseren van de vrijwilligersmarkt.
 • Maak de Vrijwilligersacademie IJmond beter bekend bij vrijwilligers.
 • Er is veel doorloop en weinig aanwas van nieuwe vrijwilligers; vrijwilligers zijn vaak op leeftijd. 
 • De gemeente hoeft zich niet te richten op het werven van vrijwilligers; dat is een taak van de organisaties en verenigingen zelf.

Gestart op

19 februari 2014

Actieve focus- en gebruikersgroepen

Geen Resultaten Gevonden

De pagina die u zocht kon niet gevonden worden. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen of gebruik de bovenstaande navigatie om deze post te vinden.