Doelgroepenvervoer

Doelgroepenvervoer

Doelgroepenvervoer

De Klankbordgroep Doelgroepenvervoer adviseert gevraagd en ongevraagd aan het Regionaal Contractmanagent Team (RCT) over hoe het doelgroepenvervoer het beste kan worden uitgevoerd voor de inwoners. Doelgroepenvervoer is het vervoer van leerlingen en vervoer op basis van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

De klankbordgroep bestaat uit leden van de participatieraden van acht gemeenten.

Status

De klankbordgroep heeft een actielijst die elke vergadering wordt bijgewerkt.

Het advies

Tijdens de vergaderingen ontstaan adviezen waarvoor de klankbordgroep vaak gebruik maakt van onderzoeken. Een voorbeeld is het ‘Klanttevredenheidsonderzoek Leerlingenvervoer’ van ZorgfocuZ (augustus 2020). Een ongevraagd advies kwam van de Participatieraad Haarlemmermeer die vindt dat vervoerder Regiorijder met prioriteit naar het ziekenhuis moet rijden als inwoners daarom vragen.

Gestart op

29 mei 2015 (de groep heeft verschillende namen gehad).

Contactpersoon

Joris Jansbeken

Actieve focus- en gebruikersgroepen

Geen Resultaten Gevonden

De pagina die u zocht kon niet gevonden worden. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen of gebruik de bovenstaande navigatie om deze post te vinden.

Digitalisering van informatie

Digitalisering van informatie

Digitalisering van informatie

Met dit project wil de Participatieraad controleren of de informatievoorziening in Heemskerk goed geregeld is voor mensen die goed hun weg vinden op internet én voor mensen die daar meer moeite mee hebben.

Status

Digitale informatievoorziening is geen apart agendapunt maar komt aan de orde bij nieuw ideëen, nieuwe plannen of als een nieuwe regel wordt ingevoerd. Hier houden we ook gegevens over digitalisering bij als andere focusgroepen zich daar niet op richten. Dat betekent dat we de manier van communiceren door de gemeente volgen, bijvoorbeeld bij het project Communicatie Minima.

Het advies

De rekenkamer heeft adviesbureau Partners+Pröpper ingeschakeld om onderzoek te doen naar de digitalisering van Heemskerk. De onderzoeksvraag luidde:

Voldoet de gemeente Heemskerk aan de voorwaarden voor de digitale overheid zoals die zijn gesteld in de doelstellingen van de landelijke Digitale Agenda 2020? Wat is de rol van de raad bij de digitalisering van de dienstverlening van de gemeente Heemskerk?

Op verzoek van het bureau heeft de Participatieraad een advies uitgebracht. Hierin stonden zaken als:

 • Het belang van de vindbaarheid van de informatie.
 • De aandacht vanuit de Participatieraad voor digitale dienstverlening.
 • De samenwerking tussen de Participatieraad en de gemeente.
 • De regionale samenwerking.

De Participatieraad heeft hiervoor de volgende visie geformuleerd: ‘Digitale dienstverlening is alleen effectief als inwoners die hiervan geen gebruik kunnen maken, op een andere manier naar tevredenheid worden geholpen met heldere communicatie’.

Gestart op

25 januari 2015 in de toenmalige Wmo-raad, cluster Ouderen

Contactpersoon

Harry Wagendorp

Actieve focus- en gebruikersgroepen

Geen Resultaten Gevonden

De pagina die u zocht kon niet gevonden worden. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen of gebruik de bovenstaande navigatie om deze post te vinden.

Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers

Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers

Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers

Dit project heeft tot doel beleid op het gebied van ondersteuning door mantelzorgers en vrijwilligers in de gemeenten Beverwijk en Heemskerk voor te bereiden.

Status

De groep volgt nu de uitwerking van het advies (zie hieronder). Enkele leden van deze focusgroep maken nu deel uit van een werkgroep buiten de Participatieraad. Deze leden beoordelen samen met professionals de onderlinge taakverdeling van de ondersteunende organisaties om de hulp beter op elkaar af te stemmen. Een inventarisatie is gereed.

Het advies

Onderzoeksbureau ZorgFocuZ heeft in mei 2019 onderzocht wat vrijwilligers en mantelzorgers vinden van het bestaande beleid. De voornaamste aanbevelingen voor mantelzorgers luiden:

 • Zorg dat in een huishouden iemand de regierol op zich neemt en zowel de cliënt als de mantelzorger kan adviseren en naar passende zorg of ondersteuning kan doorverwijzen.
 • Zorg voor goede informatie over mantelzorgondersteuning en -organisaties. Geef deze informatie ook in papieren vorm en niet alleen digitaal. Gebruik hiervoor een nieuwsbrief of een stadsgids.
 • Zorg voor korte lijnen tussen de huisarts, sociale teams en de verschillende zorgverleners en stimuleer onderlinge samenwerking.
 • Gebruik geen vakjargon (zoals bijvoorbeeld ‘respijtzorg’) maar heldere communicatie.
 • Voer naast het keukentafelgesprek een apart gesprek met de mantelzorger voor open communicatie over mogelijke problemen.
 • Maak duidelijk wanneer vervangende zorg geregeld kan worden.
 • Richt een telefoonlijn in waar mantelzorgers terecht kunnen voor vertrouwelijke gesprekken.
 • Stimuleer lotgenotencontact.
 • Nodig de mantelzorgers uit voor de ‘week van mantelzorg’. Vermeld op de envelop dat deze bestemd is voor  de mantelzorger(s).

De voornaamste opmerkingen over vrijwilligers luiden:

 • De gemeente moet beschikbaar en bereikbaar zijn voor verenigingen en bijvoorbeeld eens per jaar een bijeenkomst bijwonen.
 • Zorg dat vrijwilligers gewaardeerd kunnen worden door bijvoorbeeld oorkondes, materialen of een vergoeding beschikbaar te stellen.
 • Geef aandacht aan vrijwilligerswerk door het organiseren van de vrijwilligersmarkt.
 • Maak de Vrijwilligersacademie IJmond beter bekend bij vrijwilligers.
 • Er is veel doorloop en weinig aanwas van nieuwe vrijwilligers; vrijwilligers zijn vaak op leeftijd. 
 • De gemeente hoeft zich niet te richten op het werven van vrijwilligers; dat is een taak van de organisaties en verenigingen zelf.

Gestart op

19 februari 2014

Actieve focus- en gebruikersgroepen

Geen Resultaten Gevonden

De pagina die u zocht kon niet gevonden worden. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen of gebruik de bovenstaande navigatie om deze post te vinden.